Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խաղադարան կրտսեր դպրոցականների համար

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի 5-6 տարեկանների և Ծեսերի լաբորատորիան ներկայացնում են Խաղադարանը: Փաթեթը հրապարակված է Ձայնադարանում:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: